?

Log in

No account? Create an account
 
 
24 May 2014 @ 01:27 pm
 
có những lúc mình đã đau buồn đến mức chỉ muốn chết đi thôi.
 
 
 
xyamichanx on May 25th, 2014 12:28 pm (UTC)
*ôm*
hpdanky on May 30th, 2014 07:53 pm (UTC)
chắc darling là một trong số ít người còn quan tâm xem cái LJ này viết gì.