?

Log in

No account? Create an account
 
 
07 October 2012 @ 10:21 pm
Cách tốt nhất để bạn không bao giờ bị tổn thương.  


... đó là,


...... đừng bao giờ đánh giá mình quá cao,

đừng bao giờ đặt bản thân vào một vị trí quá cao...


... trong trái tim của một người khác.
.
Tags:
 
 
Location: SD's World
Music: Yesterday Once More